nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Al meer dan 130.000 exemplaren verkocht

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via deze website met url www.toremindyou-webshop.nl (verder: Website) tot stand komen.

Download algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze Website en door producten te bestellen via deze website gaat u akkoord met alle voorwaarden zoals hieronder omschreven. In alle gevallen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Website en alle via de Website te verkrijgen producten zijn eigendom van TO REMIND YOU. TO REMIND YOU  is gevestigd in Eindhoven en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17198307.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TO REMIND YOU zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TO REMIND YOU worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TO REMIND YOU ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van TO REMIND YOU zijn vrijblijvend. TO REMIND YOU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen zonder verdere aankondiging of kennisgeving vooraf.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door en betaling aan TO REMIND YOU. TO REMIND YOU is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3  TO REMIND YOU  is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de Website bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen / betalingen 
3.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van TO REMIND YOU.
3.3 Betaling op rekening dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door TO REMIND YOU bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25) aan administratiekosten verschuldigd en indien TO REMIND YOU haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van TO REMIND YOU om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TO REMIND YOU gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TO REMIND YOU.
3.7 Producten worden na ontvangst van betaling verzonden.

Artikel 4. Levering / reclames / aansprakelijkheid
4.1 TO REMIND YOU streeft er naar om de bestelde artikelen, na binnenkomst van uw betalingbestelling, binnen het door TO REMIND YOU opgegeven aantal werkdagen bij u te bezorgen. In de praktijk is het evengoed mogelijk dat uw bestelling eerder wordt bezorgd. De levertijd geldt echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.
4.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.3 U heeft de verplichting om na aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient U dit binnen vierentwintig (24) uur aan TO REMIND YOU kenbaar te maken via het volgende e-mailadres: info@zienweteneten.nl
4.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TO REMIND YOU de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
4.5  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan TO REMIND YOU te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 5. Bestellingen / communicatie
5.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van productweergave, bestellingen en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TO REMIND YOU, dan wel tussen TO REMIND YOU en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TO REMIND YOU, is TO REMIND YOU niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TO REMIND YOU.

Artikel 6. Overmacht
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TO REMIND YOU in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat TO REMIND YOU gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TO REMIND YOU kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Herroepingsrecht 
7.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
7.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop uw bestelling hebt geplaatst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u TO REMIND YOU via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
7.3 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief verzendkosten en met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Niets van deze Website of verkregen via deze Website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van TO REMIND YOU.

Artikel 9. Diversen
9.1 TO REMIND YOU gaat uitermate zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die wij op enig moment vragen zijn strikt noodzakelijk, dan wel om correct te kunnen adresseren, dan wel om betalingen correct te kunnen afhandelen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.
9.2 Indien u aan TO REMIND YOU opgave doet van een afleveradres, is TO REMIND YOU gerechtigd aan dat afleveradres alle bestellingen te verzenden. U bent verplicht TO REMIND YOU van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang TO REMIND YOU geen bericht heeft ontvangen voor wijziging van afleveradres, worden de bestellingen afgeleverd op het laatst bij TO REMIND YOU bekende adres.
9.3 Wanneer door TO REMIND YOU gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TO REMIND YOU deze Voorwaarden soepel toepast.
9.4 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TO REMIND YOU in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TO REMIND YOU vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.5 TO REMIND YOU tracht de producten zo waarheidsgetrouw als mogelijk op de Website weer te geven. TO REMIND YOU is niet aansprakelijk voor een ondeugdelijke dan wel andere weergave op monitor van de klant. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
9.6  TO REMIND YOU is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door TO REMIND YOU aangepast worden. Wij adviseren daarom de Voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar: info@zienweteneten.nl

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.